TÀI NGUYÊN

ONLINE

 • (Nguyễn Hồng Quân)

TƯ LIỆU MỚI

Images_113.jpg Diendanhaiduongcom19072_118.jpg Loi_ca_dang_BacLanAnh.mp3 Em_ang_giaa_giang_ang_hAm_nay__Lan_Anh.mp3 Den_Voi_Con_Nguoi_Viet_Nam_Toi__CLB_Giai_Dieu_Xanh.mp3 Ngau_Hung_Giao_Duyen__Trong_Tan1.mp3 Uoc_mo_xanh__Lan_Anh.mp3 Vi_dan_em_than_yeu__Top_ca.mp3 Mua_thu_ngay_khai_truong4.mp3 Dat_Nuoc_Men_Thuong__Be_Tuyet_Ngan.mp3 Yeu_nguoi_bao_nhieu_yeu_nghe_bay_nhieu1.mp3 Gap_Me_Trong_Mo__Thuy_Chi.mp3 You_Raise_Me_Up__The_Lion_King__Celtic_Woman.mp3 Gita05.mp3 Gita04.mp3 Gita02.mp3 002.mp3 Flower1.jpg Field.jpg Butterfly.jpg

THỐNG KÊ

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • TRỰC TUYẾN

  0 khách và 0 thành viên

  TIN TỨC NỔI BẬT

  THAM KHẢO Ý KIẾN

  Bạn hay dùng phần mềm nào thiết kế giáo án điện tử
  Microsoft Office Power Point
  Violet
  Phần mềm khác

  Sắp xếp dữ liệu

  Chào mừng quý vị đến với Website tư liệu Hóa - Sinh bậc THCS .

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  25 đề thi thử tốt nghiệp của bộ GD&ĐT

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: Sưu tầm
  Người gửi: Nguyễn Hồng Quân (trang riêng)
  Ngày gửi: 07h:58' 29-06-2008
  Dung lượng: 746.5 KB
  Số lượt tải: 102
  Số lượt thích: 0 người
  Đề số 21 Đề thi môn: Hoá học
  (Dành cho thí sinh Ban Khoa học Tự nhiên)

  Câu 1: Cho 500 gam benzen phản ứng với HNO3 (đặc) có mặt H2SO4 (đặc), sản phẩm thu được đem khử thành anilin. Nếu hiệu suất chung của quá trình là 78% thì khối lượng anilin thu được là
  A. 465 gam. B. 546 gam. C. 456 gam. D. 564 gam.
  Câu 2: Cho 5,58 gam anilin t¸c dông víi dung dÞch brom, sau ph¶n øng thu ®−îc 13,2 gam kÕt tña 2,4,6-tribrom anilin. Khèi l−îng brom ®· ph¶n øng lµ
  A. 7,26 gam. B. 9,6 gam. C. 28,8 gam. D. 19,2 gam.
  Câu 3: Khi trïng ng−ng 7,5 gam axit amino axetic víi hiÖu suÊt lµ 80%, ngoµi amino axit d− ng−êi ta cßn thu ®−îc m gam polime vµ 1,44 gam n−íc. Gi¸ trÞ cña m lµ
  A. 4,25 gam. B. 5,25 gam. C. 5,56 gam. D. 4,56 gam.
  Câu 4: Nhựa phenolfoman®ehit được điều chế bằng cách đun nóng phenol (dư) với dung dịch
  A. CH3CHO trong môi trường axit. B. CH3COOH trong môi trường axit.
  C. HCOOH trong môi trường axit. D. HCHO trong môi trường axit.
  Câu 5: Cho sơđồ chuyển hóa sau: Tinh bột → X → Y → axit axetic. X và Y lần lượt là
  A. mantozơ, glucozơ. B. glucozơ, ancol etylic.
  C. ancol etylic, anđehit axetic. D. glucozơ, etyl axetat.
  Câu 6: Chất không phản ứng với dung dịch AgNO3/NH3 (đun nóng) tạo thành Ag là
  A. CH3COOH. B. HCOOH. C. C6H12O6 (glucozơ). D. HCHO. Câu 7: Cho các polime sau: (-CH2- CH2-)n, (- CH2- CH=CH- CH2-)n, (- NH-CH2-CO-)n. Công thức của các monome để khi trùng hợp hoặc trùng ngưng tạo ra các polime trên lần lượt là
  A. CH2=CH2, CH2=CH- CH= CH2, H2N- CH2- COOH.
  B. CH2=CH2, CH3- CH=CH- CH3, H2N- CH2- CH2- COOH.
  C. CH2=CH2, CH3- CH=C= CH2, H2N- CH2- COOH.
  D. CH2=CHCl, CH3- CH=CH- CH3, CH3- CH(NH2)- COOH.
  Câu 8: Để chứng minh amino axit là hợp chất lưỡng tính ta có thể dùng phản ứng của chất này lần lượt với
  A. dung dịch KOH và dung dịch HCl. B. dung dịch HCl và dung dịch Na2SO4 .
  C. dung dịch KOH và CuO. D. dung dịch NaOH và dung dịch NH3. Câu 9: Một trong những điểm khác nhau giữa protein với gluxit và lipit là
  A. phân tử protein luôn có chứa nguyên tử nitơ. B. protein luôn là chất hữu cơ no.
  C. phân tử protein luôn có nhóm chức -OH. D. protein luôn có khối lượng phân tử lớn hơn.
  Câu 10: Nhãm mµ tÊt c¶ c¸c chÊt ®Òu t¸c dông ®−îc víi H2O (khi cã mÆt chÊt xóc t¸c trong ®iÒu kiÖn thÝch hîp) lµ
  A. Saccaroz¬, CH3COOCH3, benzen. B. Tinh bét, C2H4, C2H2.
  C. C2H6, CH3-COO-CH3, tinh bét. D. C2H4, CH4, C2H2.
  Câu 11: Trung hoµ 1 mol α- amino axit X cÇn 1 mol HCl t¹o ra muèi Y cã hµm l−îng clo lµ 28,286% vÒ khèi l−îng. C«ng thøc cÊu t¹o cña X lµ
  A. H2N-CH2-COOH. B. CH3-CH(NH2)-COOH.
  C. H2N-CH2-CH2-COOH. D. H2N-CH2-CH(NH2)-COOH.
  Câu 12: Cho c¸c chÊt C2H5-NH2 (1), (C2H5)2NH (2), C6H5NH2 (3). D·y c¸c chÊt ®−îc s¾p xÕp theo
  chiÒu tÝnh baz¬ gi¶m dÇn lµ
  
  A. (2), (3), (1).
  B. (1), (2), (3).
  C. (2), (1), (3).
  D. (3), (1), (2).
  
  Câu 13: Sè ®ång ph©n cña C3H9N lµ
  
  
  
  A. 2 chÊt.
   B. 5 chÊt.
   C. 3 chÊt.
   D. 4 chÊt.
  
  Câu 14: Để phân biệt 2 khí CO2 và SO2 ta dùng
  
  
  A. quỳ tím.
  B. dung dịch Ca(OH)2.
  
  
  C. dung dịch BaCl2.
  D. dung dịch nước brom.
  
  
  Câu 15: Dãy gồm các dung dịch đều tác dụng với Cu(OH)2 là
  A. glucozơ, glixerol, mantozơ, natri axetat. B. glucozơ, glixerol, anđehit fomic, natri axetat.
  C. glucozơ, glixerol, mantozơ, axit axetic. D. glucozơ, glixerol, mantozơ, ancol etylic.
  Câu 16: Trïng hîp 5,6 lÝt C2H4 (®iÒu kiÖn tiªu chuÈn), nÕu hiÖu suÊt ph¶n øng lµ 90% th× khèi l−îng polime thu ®−îc lµ
  A. 4,3 gam. B. 7,3 gam. C. 5,3 gam. D. 6,3 gam.
  Câu 17: Có thể dùng Cu(OH)2 để phân biệt được các chất trong nhóm
  A. C3H5(OH)3, C12H22O11 (saccarozơ). B. C3H7OH, CH3CHO.
  C. CH3COOH, C2H3COOH. D. C3H5(OH)3, C2H4(OH)2.
  Câu 18: Chất không có khả năng tham gia phản ứng trùng hợp là
  A. stiren. B. isopren. C. toluen. D. propen.
  Câu 19: Hai chất đồng phân của nhau là
  A. fructozơ và glucozơ . B. saccarozơ và glucozơ.
  C. glucozơ và mantozơ . D. fructozơ và mantozơ. Câu 20: Cho sơđồ phản ứng: X → C6H6 → Y → anilin. X và Y tương ứng là
  A. CH4, C6H5-NO2. B. C6H12(xiclohexan), C6H5-CH3.
  C. C2H2, C6H5-CH3. D. C2H2, C6H5-NO2.
  Câu 21: §èt ch¸y hoµn toµn m gam mét amin m¹ch hë ®¬n chøc, sau ph¶n øng thu ®−îc 5,376 lÝt CO2; 1,344 lÝt N2 vµ 7,56 gam H2O (c¸c thÓ tÝch khÝ ®o ë ®iÒu kiÖn tiªu chuÈn). Amin trªn cã c«ng thøc ph©n tö lµ
  A. C2H7N. B. C2H5N. C. C3H7N. D. CH5N.
  Câu 22: Trong nhãm IA, theo chiÒu ®iÖn tÝch h¹t nh©n t¨ng dÇn, n¨ng l−îng ion ho¸ thø nhÊt cña c¸c nguyªn tö
  A. gi¶m dÇn. B. t¨ng dÇn. C. kh«ng ®æi. D. t¨ng dÇn råi gi¶m.
  Câu 23: Mantoz¬, xenluloz¬ vµ tinh bét ®Òu cã ph¶n øng
  A. víi dung dÞch NaCl. B. thuû ph©n trong m«i tr−êng axit.
  C. mµu víi ièt. D. tr¸ng g−¬ng.
  Câu 24: Mét cacbohi®rat X cã c«ng thøc ®¬n gi¶n nhÊt lµ CH2O. Cho 18 gam X t¸c dông víi dung dÞch AgNO3/NH3 (d−, ®un nãng) thu ®−îc 21,6 gam b¹c. C«ng thøc ph©n tö cña X lµ
  A. C6H12O6. B. C3H6O3. C. C2H4O2. D. C5H10O5.
  Câu 25: Đun nóng dung dịch chứa 27 gam glucozơ với dung dịch AgNO3/NH3 (dư) thì khối lượng Ag tối đa thu được là
  A. 16,2 gam. B. 10,8 gam. C. 32,4 gam. D. 21,6 gam.
  Câu 26: Nhúng một thanh Cu vào 200ml dung dịch AgNO31M, khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, toàn bộ Ag tạo ra đều bám vào thanh Cu, khối lượng thanh Cu sẽ
  A. giảm 6,4 gam. B. tăng 15,2 gam. C. tăng 4,4 gam. D. tăng 21,6 gam. Câu 27: Trong phân tử của các cacbohyđrat luôn có
  A. nhóm chức anđehit. B. nhóm chức xetôn.
  C. nhóm chức ancol. D. nhóm chức axit.
  Câu 28: Trïng hîp hoµn toµn 6,25 gam vinyl clorua ®−îc m gam PVC. Sè m¾t xÝch –CH2-CHCl- cã trong m gam PVC nãi trªn lµ
  A. 6,02.1021. B. 6,02.1022. C. 6,02.1020. D. 6,02.1023.
  Câu 29: Một thanh Zn đang tác dụng với dung dịch HCl, nếu thêm vài giọt dung dịch CuSO4 vào thì
  A. lượng bọt khí H2 bay ra không đổi. B. bọt khí H2 không bay ra nữa.
  C. lượng bọt khí H2 bay ra nhiều hơn. D. lượng bọt khí H2 bay ra ít hơn.
  Câu 30: Để tách riêng từng chất từ hỗn hợp benzen, anilin, phenol ta chỉcần dùng các hoá chất (dụng cụ, điều kiện thí nghiệm đầy đủ) là
  A. dung dịch NaOH, dung dịch NaCl, khí CO2. B. dung dịch NaOH, dung dịch HCl, khí CO2.
  C. dung dịch Br2, dung dịch NaOH, khí CO2. D. dung dịch Br2, dung dịch HCl, khí CO2.
  Câu 31: C«ng thøc cÊu t¹o cña alanin lµ
  A. C6H5NH2. B. H2N-CH2-CH2-COOH.
  C. H2N-CH2-COOH. D. CH3-CH(NH2)-COOH.
  Câu 32: Tõ c¸c cÆp oxi ho¸ khö sau: Fe2+/Fe, Mg2+/Mg, Cu2+/Cu vµ Ag+/Ag, sè pin ®iÖn ho¸ cã thÓ lËp ®−îc tèi ®a lµ
  A. 5. B. 4. C. 6. D. 3.
  Câu 33: Trong số các loại tơ sau: [-NH-(CH2)6-NH-OC-(CH2)4-CO-]n (1). [-NH-(CH2)5-CO-]n (2). [C6H7O2(OOC-CH3)3]n (3). Tơ thuộc loại poliamit là
  A. (1), (2), (3). B. (2), (3). C. (1), (2). D. (1), (3).
  Câu 34: Ph©n biÖt 3 dung dÞch: H2N-CH2-COOH, CH3COOH vµ C2H5-NH2 chØ cÇn dïng 1 thuèc thö lµ
  A. dung dÞch NaOH. B. natri kim lo¹i. C. dung dÞch HCl. D. qu× tÝm. Câu 35: Cho E0 Zn/ Zn=-0,76 V; E0 Cu/Cu=0,34 V; E0 Ni/ Ni=-0,23 V. D·y c¸c cation s¾p xÕp theo
  2+02+02+0
  chiÒu tÝnh oxi ho¸ gi¶m dÇn lµ
  A. Ni2+,Cu2+, Zn2+. B. Ni2+,Zn2+,Cu2+. C. Cu2+, Ni2+, Zn2+. D. Cu2+, Zn2+,Ni2+.
  Câu 36: Cho ph¶n øng ho¸ häc x¶y ra trong pin ®iÖn ho¸: Zn+Cu2+ Cu +Zn2+ (BiÕt E0 Zn2+ / Zn0 =-0,76 V; E0 Cu2+ / Cu0 =0,34 V). SuÊt ®iÖn ®éng chuÈn cña pin ®iÖn ho¸ trªn lµ
  A. +1,10V. B. -1,10V. C. +0,42V. D. -0,42V.
  Câu 37: Chất phản ứng được với dung dịch AgNO3/NH3 (đun nóng) tạo thành Ag là
  A. CH3 - CH(NH2) - CH3. B. CH3 - CH2-CHO.
  C. CH3 - CH2 - COOH. D. CH3 - CH2 - OH.
  Câu 38: Cho m gam anilin t¸c dông víi dung dÞch HCl (®Æc, d−). C« c¹n dung dÞch sau ph¶n øng thu ®−îc 15,54 gam muèi khan. HiÖu suÊt ph¶n øng lµ 80% th× gi¸ trÞ cña m lµ
  A. 11,16 gam. B. 13,95 gam. C. 12,5 gam D. 8,928 gam.
  Câu 39: Chất không có khả năng làm xanh nước quỳ tím là
  A. natri hiđroxit. B. natri axetat. C. anilin. D. amoniac.
  Câu 40: Nhóm có chứa dung dịch (hoặc chất) không làm giấy quỳ tím chuyển sang màu xanh là
  A. NH3, CH3-NH2. B. NaOH, CH3-NH2.
  C. NaOH, NH3. D. NH3, anilin.
  -----------------Hết-----------------  Đề số 22 Đề thi môn: Hoá học
  (Dành cho thí sinh Ban Khoa học Tự nhiên)


  Câu 1: Tõ c¸c cÆp oxi ho¸ khö sau: Fe2+/Fe, Mg2+/Mg, Cu2+/Cu vµ Ag+/Ag, sè pin ®iÖn ho¸ cã thÓ lËp ®−îc tèi ®a lµ
  A. 3. B. 4. C. 5. D. 6.
  Câu 2: Có thể dùng Cu(OH)2 để phân biệt được các chất trong nhóm
  A. CH3COOH, C2H3COOH. B. C3H5(OH)3, C12H22O11 (saccarozơ).
  C. C3H7OH, CH3CHO. D. C3H5(OH)3, C2H4(OH)2.
  Câu 3: Cho sơđồ phản ứng: X → C6H6 → Y → anilin. X và Y tương ứng là
  A. C2H2, C6H5-NO2. B. C2H2, C6H5-CH3.
  C. C6H12(xiclohexan), C6H5-CH3. D. CH4, C6H5-NO2.
  Câu 4: Cho c¸c chÊt C2H5-NH2 (1), (C2H5)2NH (2), C6H5NH2 (3). D·y c¸c chÊt ®−îc s¾p xÕp theo chiÒu tÝnh baz¬ gi¶m dÇn lµ
  A. (2), (1), (3). B. (3), (1), (2).
  C. (2), (3), (1). D. (1), (2), (3).
  Câu 5: Cho m gam anilin t¸c dông víi dung dÞch HCl (®Æc, d−). C« c¹n dung dÞch sau ph¶n øng thu ®−îc 15,54 gam muèi khan. HiÖu suÊt ph¶n øng lµ 80% th× gi¸ trÞ cña m lµ
  A. 12,5 gam B. 8,928 gam. C. 13,95 gam. D. 11,16 gam.
  Câu 6: Cho sơđồ chuyển hóa sau: Tinh bột → X → Y → axit axetic. X và Y lần lượt là
  A. mantozơ, glucozơ. B. glucozơ, etyl axetat.
  C. glucozơ, ancol etylic. D. ancol etylic, anđehit axetic.
  Câu 7: Nhúng một thanh Cu vào 200ml dung dịch AgNO31M, khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, toàn bộAg tạo ra đều bám vào thanh Cu, khối lượng thanh Cu sẽ
  A. giảm 6,4 gam. B. tăng 15,2 gam. C. tăng 4,4 gam. D. tăng 21,6 gam.
  Câu 8: Chất không có khả năng tham gia phản ứng trùng hợp là
  A. propen. B. toluen. C. stiren. D. isopren.
  Câu 9: Trong nhãm IA, theo chiÒu ®iÖn tÝch h¹t nh©n t¨ng dÇn, n¨ng l−îng ion ho¸ thø nhÊt cña c¸c nguyªn tö
  A. t¨ng dÇn råi gi¶m. B. t¨ng dÇn.
  C. kh«ng ®æi. D. gi¶m dÇn.
  Câu 10: Một trong những điểm khác nhau giữa protein với gluxit và lipit là
  A. phân tử protein luôn có chứa nguyên tử nitơ.
   
  Gửi ý kiến