TÀI NGUYÊN

ONLINE

 • (Nguyễn Hồng Quân)

TƯ LIỆU MỚI

Images_113.jpg Diendanhaiduongcom19072_118.jpg Loi_ca_dang_BacLanAnh.mp3 Em_ang_giaa_giang_ang_hAm_nay__Lan_Anh.mp3 Den_Voi_Con_Nguoi_Viet_Nam_Toi__CLB_Giai_Dieu_Xanh.mp3 Ngau_Hung_Giao_Duyen__Trong_Tan1.mp3 Uoc_mo_xanh__Lan_Anh.mp3 Vi_dan_em_than_yeu__Top_ca.mp3 Mua_thu_ngay_khai_truong4.mp3 Dat_Nuoc_Men_Thuong__Be_Tuyet_Ngan.mp3 Yeu_nguoi_bao_nhieu_yeu_nghe_bay_nhieu1.mp3 Gap_Me_Trong_Mo__Thuy_Chi.mp3 You_Raise_Me_Up__The_Lion_King__Celtic_Woman.mp3 Gita05.mp3 Gita04.mp3 Gita02.mp3 002.mp3 Flower1.jpg Field.jpg Butterfly.jpg

THỐNG KÊ

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • TRỰC TUYẾN

  0 khách và 0 thành viên

  TIN TỨC NỔI BẬT

  THAM KHẢO Ý KIẾN

  Bạn hay dùng phần mềm nào thiết kế giáo án điện tử
  Microsoft Office Power Point
  Violet
  Phần mềm khác

  Sắp xếp dữ liệu

  Chào mừng quý vị đến với Website tư liệu Hóa - Sinh bậc THCS .

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: Truờng THCS Đông Tiến
  Người gửi: Nguyễn Hồng Quân (trang riêng)
  Ngày gửi: 19h:02' 13-03-2009
  Dung lượng: 506.0 KB
  Số lượt tải: 45
  Số lượt thích: 0 người
  - Kinh tế :
  + bÞ tµn ph¸ nÆng nÒ
  + dÞch bÖnh vµ n¹n ®ãi diÔn ra trÇm träng
  - ChÝnh trÞ : bän ph¶n c¸ch m¹ng ®iªn cuång chèng ph¸
  - N«ng nghiÖp vµ c¸c nghµnh kinh tÕ kh¸c ®­îc phôc håi vµ ph¸t triÓn
  - Th¸ng 12 – 1922 Liªn bang Céng hoµ x· héi chñ nghÜa X« ViÕt ( Liªn X« ) ®­îc thµnh lËp
  - B·i bá chÕ ®é tr­ng thu l­¬ng thùc thõa b»ng chÕ ®é thu thuÕ l­¬ng thùc
  - Cho phÐp t­ nh©n më c¸c xÝ nghiÖp nhá , khuyÕn khÝch t­ b¶n n­íc ngoµi ®Çu t­ , kinh doanh
  - Thùc hiÖn tù do bu«n b¸n , më l¹i c¸c chî
  1) Hoµn c¶nh : Sau kh«i phôc kinh tÕ Nga vÉn lµ n­íc n«ng nghiÖp l¹c hËu
  Công nghiệp hoá xã hội chủ nghĩa
  2) BiÖn ph¸p : B»ng c¸c kÕ ho¹ch 5 n¨m
  - KÕ ho¹ch 5 n¨m lÇn 1 : 1928 – 1932
  - KÕ ho¹ch 5 n¨m lÇn 2 : 1933 - 1937
  3) KÕt qu¶ :
  a) Kinh tÕ :
  - C«ng nghiÖp : ®øng thø hai thÕ giíi sau MÜ
  - N«ng nghiÖp : hoµn thµnh tËp thÓ ho¸ , c¬ giíi ho¸ quy m« s¶n xuÊt lín
  b) V¨n ho¸ : thanh to¸n n¹n mï ch÷ , phæ cËp gi¸o dôc tiÓu häc cho toµn d©n , phæ cËp trung häc c¬ së ë thµnh phè
  c) VÒ x· héi : xo¸ bá giai cÊp bãc lét , x· héi cã hai giai cÊp chÝnh lµ c«ng nh©n, n«ng d©n vµ tÇng líp trÝ thøc míi .
  Câu hỏi - Chọn đáp án trả lời đúng :
  1- §Ó kh«i phôc kinh tÕ , n­íc Nga ®· thùc hiÖn :
  A
  ChÝnh s¸ch céng s¶n thêi chiÕn
  B
  Chính sách kinh tế mới
  C
  C¸c kÕ ho¹ch dµi h¹n
  2 - Thành tựu lớn nhất của Liên Xô trong thời kì đầu xây dựng chủ nghĩa xã hội là :
  A
  Hoàn thành tập thể hoá nông nghiệp
  B
  Sản lượng công nghiệp đứng thứ hai thế giới
   
  Gửi ý kiến