TÀI NGUYÊN

ONLINE

 • (Nguyễn Hồng Quân)

TƯ LIỆU MỚI

Images_113.jpg Diendanhaiduongcom19072_118.jpg Loi_ca_dang_BacLanAnh.mp3 Em_ang_giaa_giang_ang_hAm_nay__Lan_Anh.mp3 Den_Voi_Con_Nguoi_Viet_Nam_Toi__CLB_Giai_Dieu_Xanh.mp3 Ngau_Hung_Giao_Duyen__Trong_Tan1.mp3 Uoc_mo_xanh__Lan_Anh.mp3 Vi_dan_em_than_yeu__Top_ca.mp3 Mua_thu_ngay_khai_truong4.mp3 Dat_Nuoc_Men_Thuong__Be_Tuyet_Ngan.mp3 Yeu_nguoi_bao_nhieu_yeu_nghe_bay_nhieu1.mp3 Gap_Me_Trong_Mo__Thuy_Chi.mp3 You_Raise_Me_Up__The_Lion_King__Celtic_Woman.mp3 Gita05.mp3 Gita04.mp3 Gita02.mp3 002.mp3 Flower1.jpg Field.jpg Butterfly.jpg

THỐNG KÊ

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • TRỰC TUYẾN

  1 khách và 0 thành viên

  TIN TỨC NỔI BẬT

  THAM KHẢO Ý KIẾN

  Bạn hay dùng phần mềm nào thiết kế giáo án điện tử
  Microsoft Office Power Point
  Violet
  Phần mềm khác

  Sắp xếp dữ liệu

  Chào mừng quý vị đến với Website tư liệu Hóa - Sinh bậc THCS .

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  Đề thi TS lớp 10 - Nam Định & hà Nội

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Công Minh (trang riêng)
  Ngày gửi: 19h:55' 31-03-2009
  Dung lượng: 2.2 MB
  Số lượt tải: 336
  Số lượt thích: 0 người
  LuyÖn thi vµo líp 10 thpt
  ®Ò thi sè 7
  N¨m häc 1999- 2000
  §Ò thi vµo líp 10 ptth - tØnh Nam ®Þnh
  M«n to¸n ( Thêi gian 150’)

  Bµi I ( 1,5 ®iÓm) :
  Cho biÓu thøc 
  Víi gi¸ trÞ nµo cña x th× biÓu thøc A cã nghÜa?
  TÝnh gi¸ trÞ cña biÓu thøc A khi : x = 1,999
  Bµi II ( 1,5 ®iÓm) :
  Gi¶i hÖ ph­¬ng tr×nh 
  Bµi III ( 2 ®iÓm) :
  T×m c¸c gi¸ rÞ cña a ®Ó ptr×nh :
  
  NhËn x=2 lµ nghiÖm .T×m nghiÖm cßn l¹i cña ptr×nh ?
  Bµi IV( 4 ®iÓm):
  Cho tam gi¸c ABC vu«ng ë ®Ønh A .Trªn c¹nh AB lÊy ®iÓm D kh«ng trïng víi ®Ønh Avµ ®Ønh B . §­êng trßn ®­¬ng kÝnh BD c¾t c¹nh BC t¹i E . §­êng th¼ng AE c¾t ®trßn ®­êng kÝnh BD t¹i ®iÓm thø hai lµ G . §­¬ng th¼ng CD c¾t ®trßn ®­êng kÝnh BD t¹i ®iÓm thø hai lµ F . Gäi S lµ giao ®iÓm cña c¸c ®­êng th¼ng AC vµ BF . Chøng minh :
  §­êng th¼ng AC song song víi ®­êng th¼ng FO.
  SA.SC = SB.SF
  Tia ES lµ ph©n gi¸c cña gãc AEF.
  Bµi V( 1 ®iÓm):
  Gi¶i ph­¬ng tr×nh : x2 + x + 12


  ®Ò thi sè 8
  N¨m häc 2000 – 2001

  §Ò thi vµo líp 10 ptth - tØnh Nam ®Þnh
  M«n to¸n - ( thêi gian 150’)
  Bµi I ( 2 ®iÓm) :
  Cho A = Víi a 0 , a 1
  Rót gän A.
  Víi a 0 , a 1 . T×m a sao cho A = - a2.
  Bµi II ( 2 ®iÓm) :
  Trªn hÖ trôc to¹ ®é Oxy cho c¸c ®iÓm : M(2;1) vµ N(5;-) vµ ®­êng th¼ng (d): y = ax + b.
  T×m a vµ b ®Ó ®­êng th¼ng (d) ®i qua M vµ N .
  X¸c ®Þnh to¹ ®é giao ®iÓm cña ®­êng th¼ng (d) víi hai trôc Oy vµ Ox .

  Bµi III ( 2 ®iÓm) :
  Cho sè nguyªn d­¬ng gåm hai ch÷ sè. T×m sè ®ã biÕt r»ng tæng cña hai ch÷ sè b»ng sè ®· cho vµ nÕu thªm 13 vµo tÝch hai ch÷ sè sÏ ®­îc mét sè míi viÕt theo thø tù ng­îc l¹i víi sè ®· cho.

  Bµi IV ( 4 ®iÓm) :
  Cho tam gi¸c nhän PBC , PA lµ ®­êng cao . §­êng trßn ®­êng kÝnh BC c¾t PB , PC lÇn luît ë M vµ N . NA c¾t ®­êng trßn t¹i ®iÓm thø hai lµ E .
  Chøng minh 4 ®iÓm A , B, P ,N cïng thuéc mét ®­êng trßn. X¸c ®Þnh t©m vµ b¸n kÝnh cña ®­êng trßn ®ã .
  Chøng minh : EM BC .
  Gäi F lµ ®iÓm ®èi xøng cña N qua BC. Chøng minh : AM . AF = AN . AE.

  ®Ò thi sè 9
  N¨m häc 2001 - 2002
  §Ò thi vµo líp 10 ptth - tØnh Nam ®Þnh
  M«n to¸n - ( thêi gian 150’)

  Bµi I ( 1,5 ®iÓm) :
  Rót gän biÓu thøc : M = víi a 0 vµ a 1
  Bµi iI ( 1,5 ®iÓm) :
  T×m hÖ sè x, y tho¶ m·n c¸c ®iÒu kiÖn : 
  Bµi iiI ( 2 ®iÓm) :

  Hai ng­êi cïng lµm chung mét c«ng viÖc sÏ hoµn thµnh trong 4 giê . NÕu mçi ng­êi lµm riªng ®Ó hoµn thµnh c«ng viÖc th× thêi gian ng­ßi thø nhÊt lµm Ýt h¬n ng­êi thø hai 6 giê . Hái nÕu lµm riªng th× mçi ng­ßi ph¶I lµm trong bao l©u sÏ hoµn thµnh c«ng viÖc?

  Bµi Iv ( 2 ®iÓm) :

  Cho c¸c hµm sè : y = (P) vµ y = 3x + (d) ( x lµ biÕn sè , m lµ sè cho tr­íc)
  1) CMR víi bÊt kú gi¸ trÞ nµo cña m , ®g th¼ng (d) lu«n c¾t parabol (P) t¹i 2 ®iÓm ph©n bÞªt
  2) Gäi lµ tung ®é c¸c giao ®iÓm cña ®­êng th¼ng (d) vµ parabol (P) . T×m m ®Ó cã ®¼ng thøc : 

  Bµi v ( 3 ®iÓm) :

  Cho tam gi¸c ABC vu«ng ë ®Ønh A . Trªn c¹nh AC lÊy ®iÓm M ( kh¸c víi c¸c ®iÓm A vµ C) VÏ ®­êng trßn (O) ®­êng kÝnh MC . Gäi T lµ giao ®iÓm thø hai cña c¹nh BC víi ®­êng trßn (O). Nèi BM vµ kÐo dµi c¾t ®­êng trßn (O) t¹i ®iÓm thø hai lµ D . §­êng th¼ng AD c¾t ®­êng trßn (O) t¹i ®iÓm thø hai lµ S . Chøng minh :
  Tø gi¸c ABTM néi tiÕp ®­îc trong mét ®­ßng trßn.
  Khi ®iÓm M di chuyÓn trªn c¹nh AC th× gãc ADM cã sè ®o kh«ng ®æi.
  §­êng th¼ng AB song song víi ®­êng th¼ng ST.  ®Ò thi sè 10
  N¨m häc 2002 - 2003
  §Ò thi vµo líp 10 ptth - tØnh Nam ®Þnh
  M«n to¸n - ( thêi gian 150’)
  Bµi I ( 2 ®iÓm) :
  Cho biÓu thøc : S = víi x > 0 , y > 0 vµ x y
  Rót gän biÓu thøc trªn .
  T×m gi¸ trÞ cña x vµ y ®Ó S = 1.

  Bµi iI ( 2 ®iÓm) :
  Trªn parabol y = lÊy hai ®iÓm A, B . BiÕt hoµnh ®ä cña ®iÓm A lµ vµ tung ®é cña ®iÓm B lµ . ViÕt ph­¬ng tr×nh ®­êng th¼ng AB.

  Bµi Iii ( 1 ®iÓm) :

  X¸c ®Þnh gi¸ trÞ cña m trong ph­¬ng tr×nh bËc hai : ®Ó 4 + lµ nghiÖm cña ph­¬ng tr×nh . Víi m võa t×m ®­îc , ph­¬ng tr×nh ®· cho cßn mét nghiÖm n÷a . T×m nghiÖm cßn l¹i Êy?

  Bµi Iv ( 4 ®iÓm) :
  Cho h×nh thang c©n ABCD ( AB // CD vµ AB > CD ) néi tiÕp trong mét ®­êng trßn (O) . TiÕp tuyÕn víi ®­êng trßn (O) t¹i A vµ t¹i D c¾t nhau t¹i E . Gäi I lµ giao ®iÓm cña c¸c ®­êng chÐo AC vµ BD .
  Chøng minh tø gi¸c AEDI néi tiÕp trong mét ®­êng trßn .
  Chøng minh c¸c ®­êng th¼ng EI , AB song song víi nhau.
  §­êng th¼ng EI c¾t c¸c c¹nh bªn AD vµ BC cña h×nh thang t­¬ng øng ë R vµ S . CMR :
  I lµ trung ®iÓm cña ®o¹n RS .
  

  Bµi v ( 1 ®iÓm) :

  T×m tÊt c¶ c¸c cÆp sè ( x , y ) nghiÖm ®óng ph­¬ng tr×nh :
  

  ®Ò thi sè 11
  N¨m häc 2003 - 2004
  §Ò thi vµo líp 10 ptth - tØnh Nam ®Þnh
  M«n to¸n - ( thêi gian 150’)
  Bµi I ( 2 ®iÓm) :
  Gi¶i hÖ ph­¬ng tr×nh : 
  Bµi Ii ( 2 ®iÓm) :
  Cho biÓu thøc P = víi x > 0 ; x 1
  Rót gän biÓu thøc P.
  TÝnh gi¸ trÞ cña P khi x = 

  Bµi Iii ( 2 ®iÓm) :
  Cho ®­êng th¼ng d cã ph­¬ng tr×nh y = ax + b. BiÕt r»ng ®­êng th¼ng d c¾t trôc hoµnh t¹i ®iÓm cã hoµnh ®é b»ng 1 vµ song song víi ®­êng th¼ng y = -2x + 2003.
  T×m a , b .
  T×m to¹ ®é c¸c ®iÓm chung ( nÕu cã ) cña d vµ parabol y = .
  Bµi Iv ( 3 ®iÓm) :

  Cho ®­êng trßn (O) cã t©m lµ ®iÓm O vµ mét ®iÓm A cè ®Þnh n»m ngoµi ®­êng trßn . Tõ A kÎ c¸c tiÕp tuyÕn AP , AQ víi ®­êng trßn (O) , P vµ Q lµ c¸c tiÕp ®iÓm . §­êng th¼ng ®i qua O vµ vu«ng gãc víi OP c¾t ®­êng th¼ng AQ t¹i M .
  CMR : MO = MA .
  LÊy ®iÓm N trªn cung lín PQ cña ®­êng trßn (O) sao cho tiÕp tuyÕn t¹i N cña ®­êng trßn (O) c¾t c¸c tia AP vµ AQ t­¬ng øng t¹i B vµ C .
  CMR : AB + AC – BC kh«ng phô thuéc vµo vÞ trÝ ®iÓm N .
  CMR nÕu tø gi¸c BCQP néi tiÕp ®­êng trßn th× PQ // BC.

  Bµi v ( 1 ®iÓm) :

  Gi¶i ph­¬ng tr×nh : 

  ®Ò thi sè 12
  N¨m häc 2004 - 2005
  §Ò thi vµo líp 10 ptth - tØnh Nam ®Þnh
  M«n to¸n - ( thêi gian 150’)
  Bµi I ( 3 ®iÓm) :
  1)§¬n gi¶n biÓu thøc :
  P = 
  2) Cho biÓu thøc :
  Q = víi x > 0 ; x 1
  a) Chøng minh Q = 
  b) T×m sè nguyªn lín nhÊt ®Ó Q cã gi¸ trÞ lµ sè nguyªn .

  Bµi Ii ( 3 ®iÓm) :
  Cho hÖ ph­¬ng tr×nh :
   ( a lµ tham sè )
  1) Gi¶i hÖ khi a = 1.
  2) Chøng minh r»ng víi mäi gi¸ trÞ cña a , hÖ lu«n cã nghiÖm duy nhÊt (x , y) sao cho
  x + y 2

  Bµi iiI ( 3 ®iÓm) :
  Cho ®­êng trßn (O) ®­êng kÝnh AB = 2R . §­êng th¼ng (d) tiÕp xóc víi ®­êng trßn (O) t¹i A . M vµ Q lµ hai ®iÓm ph©n biÖt , chuyÓn ®éng trªn (d) sao cho M kh¸c A vµ Q kh¸c A . C¸c ®­êng th¼ng BM vµ BQ lÇn l­ît c¾t ®­êng trßn (O) t¹i c¸c ®iÓm thø hai lµ N vµ P .
  Chøng minh :
  TÝch BM . BN kh«ng ®æi .
  Tø gi¸c MNPQ néi tiÕp ®­îc trong ®­êng trßn .
  BÊt ®¼ng thøc : BN + BP + BM + BQ > 8R

  Bµi iv ( 1 ®iÓm) :
  T×m gi¸ trÞ nhá nhÊt cña hµm sè :   ®Ò thi sè 13
  N¨m häc 2005 - 2006
  §Ò thi vµo líp 10 ptth - tØnh Nam ®Þnh
  M«n to¸n - ( thêi gian 150’)

  Bµi I ( 2 ®iÓm) :
  1) TÝnh gi¸ trÞ cña biÓu thøc :
  P = 
  2) Chøng minh : víi a > 0 vµ b > 0.

  Bµi iI ( 3 ®iÓm) :
  Cho parabol (P) vµ ®­êng th¼ng (d) cã ph­¬ng tr×nh :
  y = (P) vµ y = mx – m + 2 (d) m lµ tham sè
  1) T×m m ®Ó ®­êng th¼ng (d) vµ parabol (P) cïng ®i qua ®iÓm cã hoµnh ®é x = 4 .
  2) CMR víi mäi gi¸ trÞ cña m , ®­êng th¼ng (d) lu«n c¾t (P) t¹i hai ®iÓm ph©n biÖt.
  3) Gi¶ sö lµ to¹ ®é giao ®iÓm cña cña ®­êng th¼ng (d) vµ parabol (P) . CMR 

  Bµi iiI ( 4 ®iÓm) :

  Cho BC lµ d©y cung cè ®Þnh cña ®­êng trßn t©m O , b¸n kÝnh R ( 0 < BC < 2R ) .A lµ ®iÓm di ®éng trªn cung lín BC sao cho tam gi¸c ABC nhän . C¸c ®­êng cao AD , BE , CF cña tam gi¸c ABC c¾t nhau t¹i H (.
  Chøng minh tø gi¸c BCEF néi tiÕp ®­îc trong mét ®­êng trßn. Tõ ®ã suy ra AE . AC = AF . AB
  Gäi A’ lµ trung ®iÓm cña BC . Chøng minh AH = 2 A’O .
  KÎ ®­êng th¼ng d tiÕp xóc víi ®­êng trßn (O) t¹i A . §Æt S lµ diÖn tÝch cña tam gi¸c ABC , 2p lµ chu vi cña tam gi¸c DEF.
  Chøng minh : d // EF.
  Chøng minh : S = p . R .

  Bµi v ( 1®iÓm) :
  Gi¶i ph­¬ng tr×nh : .  ®Ò thi sè 14
  N¨m häc 2006 - 2007
  §Ò thi vµo líp 10 ptth - tØnh Nam ®Þnh
  M«n to¸n - ( thêi gian 150’)
  Bµi I ( 2 ®iÓm) :
  Cho biÓu thøc : víi x > 0 vµ x 4.
  Rót gän A.
  T×m x ®Ó A = 0 .

  Bµi iI ( 3,5 ®iÓm) :
  Trong mÆt ph¼ng to¹ ®é Oxy cho parabol (P) vµ ®­êng th¼ng (d) cã ph­¬ng tr×nh:
  Y = (P) vµ y = 2(a – 1 ) x +5 – 2a ( a lµ tham sè )
  1) Víi a = 2 t×m to¹ ®é giao ®iÓm cña parabol (P) vµ ®­êng th¼ng (d)
  2) Chøng minh r»ng víi mäi a ®­êng th¼ng (d) lu«n c¾t parabol (P) t¹i hai ®iÓm ph©n biÖt.
  3) Gäi hoµnh ®é giao ®iÓm cña ®­êng th¼ng (d) lu«n c¾t parabol (P) lµ . T×m a ®Ó 

  Bµi iIi ( 3,5 ®iÓm) :
  Cho ®­êng trßn (O) ®­êng kÝnh AB . §iÓm I n»m gi÷a A vµ O ( I kh¸c A vµ O ) . KÎ d©y MN vu«ng gãc víi AB t¹i I . Gäi C lµ ®iÓm tuú ý thuéc cung lín MN ( C kh¸c M , N vµ B ) Nèi AC c¾t MN t¹i E . Chøng minh :
  Tø gi¸c IECB néi tiÕp .
  
  AE . AC – AI . IB = AI2 .

  Bµi iv ( 1 ®iÓm) :
  Cho vµ 
  Chøng minh : a + b + c 16


  ®Ò thi sè 15
  N¨m häc 2007- 2008
  §Ò thi vµo líp 10 ptth - tØnh Nam ®Þnh
  M«n to¸n - ( thêi gian 150’)
  Bµi I ( 2,5 ®iÓm) :
  Cho biÓu thøc : víi 
  Rót gän P .
  2) T×m x ®Ó P > 1 .
  Bµi Ii ( 3 ®iÓm) :
  Cho ph­¬ng tr×nh : (1) , (m lµ tham sè).
  Gi¶i ph­¬ng tr×nh (1) víi m = -5.
  Chøng minh r»ng ph­¬ng tr×nh (1) lu«n cã hai nghiÖm ph©n biÖt mäi m.
  T×m m ®Ó ®¹t gi¸ trÞ nhá nhÊt ( lµ hai nghiÖm cña ph­¬ng tr×nh (1) nãi trong phÇn 2/ ) .
  Bµi Iii ( 3,5 ®iÓm) :
  Cho ®­êng trßn (O) vµ hai ®iÓm A , B ph©n biÖt thuéc (O) sao cho ®­êng th¼ng AB kh«ng ®i qua t©m O . Trªn tia ®èi cña tia AB lÊy ®iÓm M kh¸c ®iÓm A , tõ ®iÓm M kÎ hai tiÕp tuyÕn ph©n biÖt ME , MF víi ®­êng trßn (O) , ( E , F lµ hai tiÕp ®iÓm ) . Gäi H lµ trung ®iÓm cña d©y cung AB ; c¸c ®iÓm K ,I theo thø tù lµ giao ®iÓm cña ®­êng th¼ng EF víi c¸c ®­êng th¼ng OM vµ OH .
  Chøng minh 5 ®iÓm M , H , O , E , F cïng n»m trªn mét ®­êng trßn .
  Chøng minh : OH . OI = OK . OM
  Chøng minh IA , IB lµ c¸c tiÕp tuyÕn cña ®­êng trßn (O).
  Bµi Iv( 1 ®iÓm) :
  T×m tÊt c¶ c¸c cÆp sè (x;y ) tho¶ m·n : ®Ó x+ y lµ sè nguyªn.
  ®Ò thi sè 16
  N¨m häc 2007- 2008
  ĐỀ TUY
   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓